به استحظار می رساند

به دلیل افزایش قیمت ارز طی ماههای جاری ،قیمت سرویسها از روز دوشنبه 3 مهرماه 1391 افزایش پیدا خواهد کرد. سفارش جدید، تمدید یا ارتقای کلیه سرویسهای دامین، میزبانی وب ، میزبانی ایمیل، سرورهای اختصاصی  از تاریخ مذکور با قیمتهای جدید انجام خواهد شد.

 

باتشکر
آرادپرداز