شهرداری میمه

شهرداری میمه

طراحی پورتال شهرداری میمه

  • موضوع: دولتی
  • خدمات: میزبانی اختصاصی داخل ایران, طراحی قالب اختصاصی
  • فناوری: DatisPortal
  • وضعیت: در دست طراحی
  • سال ساخت: 1393